TURGLA

TURG-04-316-45CHR

Fusion Bowl 144 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 144 Oz., 17-1/2" Dia., Round, Spiral Pattern, Glass, CharcoalItems Sold AsCS(2 EA)

TURG-10-027-20CLR

Fusion Bowl 20 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 20 Oz., 7-7/8" Dia. X 4-3/4", Round, Free Form Design, Glass, ClearItems Sold AsDZ

Fusion Bowl 23 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 23 Oz., 10-5/8" Dia., Round, Glass, Clear With Wavy Baby Blue & Cobalt Blue RimItems Sold AsCS (6 EA)

TURG-04-027-27CLR

Fusion Bowl 23 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 23 Oz., 10-5/8" Dia., Round, Glass, Clear With Wavy Red, Yellow & White RimItems Sold AsCS (6 EA)

TURG-04-018-21CLR

Fusion Bowl 25 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 25 Oz., 8-1/2" Dia. X 2-1/2", Round, Mid-size, Multi-purpose, Glass, Clear (6 Each Per Case)Items Sold AsCS (6 EA)

TURG-04-314-30CLR

Fusion Bowl 32 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 32 Oz., 11-3/4" Dia., Round, Plain, ClearItems Sold AsCS(6EA)

TURG-04-316-30TBLU

Fusion Bowl 32 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 32 Oz., 11-3/4" Dia., Round, Spiral Pattern, Glass, Transparent BlueItems Sold AsCS(6 EA)

TURG-04-316-30CHR

Fusion Bowl 32 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 32 Oz., 11-3/4" Dia., Round, Spiral Pattern, Glass, CharcoalItems Sold AsCS(6 EA)

Fusion Bowl 58 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 58 Oz., 13-3/4" Dia., Round, Plain, ClearItems Sold AsCS(6EA)

TURG-04-316-35CHR

Fusion Bowl 58 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 58 Oz., 13-3/4" Dia., Round, Spiral Pattern, Glass, CharcoalItems Sold AsCS(6 EA)

TURG-04-316-35TBLU

Fusion Bowl 58 Oz.

TURGLA

$0.00

Fusion Bowl, 58 Oz., 13-3/4" Dia., Round, Spiral Pattern, Glass, Transparent BlueItems Sold AsCS (6EA)